Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

一個簡單方法趕走痛症

KTTAPE 一個簡單貼法
可以幫你解決:下背痛、足底筋膜炎、預防拗柴、小腿抽筋、大腿肌肉增加肌力、腰酸背痛、網球肘等等的問題。
香港嘅天氣實在太過熱同埋潮濕,好多時見到有朋友腳痛或者腰酸背痛,都會用護膝或者腰封,

 

不過響香港用呢兩樣護具係好辛苦,好多時大家會遇到一個問題,就係你明明想保護身體,
不過最後換來皮膚敏感,因為太焗,好多汗排唔到出嚟。

今次介紹呢一款新產品,KTTAPE Pro Wide Black and Pro X:
購買方法:www.2h-store.com

Wide Black嘅特點係好方便使用,我地以前貼某些部位,例如:肩、下背、股四頭肌、小腿、足底等等都需要用兩條或以上KTTAPE,
現在用Pro-Wide的話,一條就可以了。

至於Pro X係專為痛點而設,例如ITB或網球肘等,你未必係肌肉痛,而係一個位置,定點疼痛,呢個時候就可以用Pro X了。

呢兩款產品就好適合大家去使用,因為用法非常之簡單,冇特別嘅技巧,所以你睇完示範片段之後,

就會識得自己去用,咁樣面對痛症嘅時候,都可以外出活動,唔好影響心情。

好多時我哋以為做運動嘅人或者專業嘅運動員先會面對痛症,不過其實剛剛相反,好多時面對痛症嘅朋友都冇做運動嘅習慣,

反而有機會係長期坐響寫字樓,時間太耐又或者做零售業嘅朋友企得太耐,當然身體嘅柔軟度亦都會影響我哋,有時會較容易受傷。

立即網上購物:www.2h-store.com

如果想知更多健康生活小貼士, 記得訂閱 [Sonia亞桑]Channel, 同埋要hit the notification bell, 咁就收到最新消息啦,Click in: https://bit.ly/34H3Gfx