Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

沐浴露洗頭水加水用耐啲

嗱嗱嗱, 坦白講, 邊個未試過加水入去請舉手!
每次當沐浴露或者洗頭水就快用完嘅時候, 水尾果啲禁極都出唔到, 好嘥下, 唯一方法就係加水入去, 不過加多加少又人人唔同, 想慳啲就可能會加多少少, 再用力搖幾下, 咁就唔單止用得到, 仲用到耐啲添。
唔好浪費, 咁做有咩問題先??

最近響台灣食品藥物管理署嘅網頁指出,原來呢個做法, 竟然係有機會令細菌滋生, 何解呢? 
原來市面售賣嘅沐浴露、洗頭水等等產品都會有佢地特定嘅配方同埋成分, 如果我地自己加加加水, 就唔止會影響產品品質, 最慘係有機會令入面滋生細菌架。

所以下一次當你就快用完又想加水入去之前, 要諗一諗, 或者唔好咁大貪, 只係加好少, 倒出黎用埋最後一次就算啦, 唔好好心做壞事嘛。